Услови за користење на ремонтмаркет.мк


Вовед:

 

Добредојдовте во ремонтмаркет.мк!

 

Ви благодариме што го користите нашиот интернет сајт наречен "ремонтмаркет.мк"! Услугите ни се администрираат од страна на компанијата "AyVi AyDia" Ltd.

Ве молиме внимателно прочитајте ги овие услови пред да користите веб ремонтмаркет.мк и / или пред да се регистрирате. Ако го користите овој веб-сајт се смета дека примате и се согласувате со овие услови. Ако НЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ овие услови, Ве молиме не го користете сајтот ремонтмаркет.мк.

дефиниции:


"Веб" - е збир на интернет страници во глобалната интернет мрежа, кои се упатуваат на својата Унифициран адреса (URL) по HTTP протокол или HTTPS. Вебсајтот содржи датотеки програми, текст, звук, слика, слика, електронски линкови или други материјали и ресурси.
"Интернет страница" - дел од веб-сајт, која може да е составна или различна.

"Корисник" - претставува секое лице кое пристапува кон сајтот ремонтмаркет.мк, главно (но не само) заради разгледување, пребарување на информации за професионалци или за истраги, поднесувањето на барање на еден или група регистрирани на сајтот професионалци и др. Корисникот може да се регистрира и да ужива во која и да е од обезбедените во сајтот ремонтмаркет.мк информативни услуги и ресурси, водени од Правилата за употреба на овој сајт.

"Професионалци" - претставува специфичен тип корисник кој пристапува кон сајтот ремонтмаркет.мк како останатите корисници, но разликата со нив е дека Професионалец се регистрира со цел (но не само) за обезбедување информации за својата професионална дејност, пребарување на потрошувачи за потреба од поправка, поднесување на барање на еден или група регистрирани на сајтот ремонтмаркет.мк професионалци, одговарање на упатени кон него барања од корисници и др. Професионалец може да се искористи која и да е од обезбедените информативни услуги и ресурси, водени од Правилата за употреба на овој сајт.

"Кориснички профил" - Корисничкиот профил е заедничко име на профилите на сите корисници на сајтот ремонтмаркет.мк - корисници и професионалци. Тој вклучува во себе профил на корисник кој бара вид на услуги на сајтот и профил на Професионалци, кој нуди вид на услуги. Корисничкиот профил на корисник е оној кој бара вид на услуги на сајтот и претставува посебен дел во www.remontmarket.mk содржани информации за корисникот, обезбедени од него при регистрацијата и кој зачувал од друштво "AyVi AyDia" Ltd, како пристапот до корисничкиот профил се остварува преку воведување на корисничко име и лозинка од страна на корисникот. Корисничкиот профил содржи информации за регистрираниот корисник, обезбедени од него во процесот на регистрација и дополнување на корисникот потоа преку информатичките опции на сајтот ремонтмаркет.мк. Корисничкиот профил овозможува на корисникот да гледа и уредува податоци кои се внесени при регистрацијата, да има пристап до неговата лична поштенска кутија, да упатува барања до еден или група регистрирани на сајтот професионалци, да ја променам својата лозинка за пристап, да се зачлени, односно да се откаже од претплатата за пристап до обезбедување на Мапа на бесплатни или платени услуги, да се претплати и соодветно да се откаже од претплатата за добивање на билтен и др. Корисничкиот профил на на Професионалци, кој нуди вид на услуга е различен дел во ремонтмаркет.мк кој содржи информации за Професионалец обезбедени од него при регистрацијата и зачувани од друштво "AyVi AyDia" Ltd, пристапот до професионалниот профил се остварува преку внесување на корисничко име и лозинка од страна на професионалецот. Професионалниот профил му овозможува на професионалецот да разгледува и уредува податоци кои се внесени при регистрацијата, да воведува и редактира информации за еден или повеќе сопствени трговски објекти, да има пристап до неговата лична поштенска кутија, да упатува барања до други Професионалци, да одговара на прашања од корисниците, да ја промени својата лозинка за пристап, да се зачлени, односно да се откаже од претплатата за пристап до обезбедени  бесплатни или платени услуги, да се претплати и соодветно да се откаже од претплатата за добивање на билтен и др. Информациите од сите кориснички профили се чуваат на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd. Преку корисничкиот профил корисникот може да користи, прилагодува, активира или деактивира користење на различни услуги на сајтот ремонтмаркет.мк, да управува од него на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd , да се ажурира податоците доставени при регистрацијата, да ја промени својата лозинка, да ја прекине регистрација во ремонтмаркет.мк и др.

"Корисничко име" - е наведено од страна на корисникот / Професионалец кој е карактер сет (или Е-пошта), преку кои тој се индивидуализира во ремонтмаркет.мк. "AyVi AyDia" Ltd не проверува и не е одговорен за постоењето и веродостојноста на наведените податоци од корисникот и e-mail адреса (Е-пошта), за тоа дали влијае на правата на трети лица, а особено право на име или други лични права, право на трговско име (фирма), право на заштитен знак или други права на интелектуална сопственост.

"Лозинка" - избран од корисникот / Професионалец код од букви и / или бројки кои заедно со корисничко име индивидуализирана на истиот.

"Е-пошта" - сопствена интернет поштенска адреса на потрошувачите и професионалците, кој секој еден од нив ја обезбедува за врска при регистрацијата на сајтот ремонтмаркет.мк. За олеснување на корисниците, истата адреса може да се користи како единствено корисничко име.

"Капча" - на латиница CAPTCHA - тест за безбедност употребен во информатиката, за кој се верува дека може да биде издржан само од човек. Процесот се состои во тоа дозволува да компјутер генерира едноставно прашање чиј одговор е очигледен за човек, но не и за друг компјутер. Типичен CAPTCHA тест е прикажувањето на букви или бројки кои корисникот треба да ги препише со цел да спречи напади против безбедноста на информатичкиот систем на сајтот ремонтмаркет.мк. При совпаѓање на наведениот корисник одговор со претходна испишани капча код, корисникот добива можност за пристап до неговиот профил.

"Корисничка содржина" - секакви податоци, информации, текст, звук, датотеки, софтвер, музика, фотографии, слики, графика, видео или аудиоматеријал, пораки, електронски линкови, како и секакви други материјали, вклучувајќи, но не само, мислењата и коментарите и содржината на личната страница и блог, кои корисникот ги има на Сервер на друштво "AyVi AyDia" Ltd, со цел тие да бидат достапни преку веб-сајтот ремонтмаркет.мк за сите други корисници.

"Сервис" - регистриран во сајтот ремонтмаркет.мк трговски објект на Професионалци во кој се спроведува професионална дејност во областа на вид на услуги извршени од регистриран според законите на земјата трговско претпријатие или физичко лице. "AyVi AyDia" Ltd не проверува и не е одговорен за постоењето и точноста на наведените од корисникот назив и / или адреса на услуга (или сервисен објект), за тоа дали се прејудицира правата на трети лица, а особено право на име или други лични права, право на трговско име (фирма), право на заштитен знак или други права на интелектуална сопственост.

"Прашање" - пополнување на одредени информации во електронска форма за наместени критериуми, која се воведува од корисниците и се испраќа на конкретизирано Сервисирање / Професионалци со цел да се подобри комуникација меѓу нив.

"Малициозни дејствија" - дело или пропуст за кршење на Интернет етиката или нанесување штета на лица поврзани на интернет или асоцијативни мрежи, но не само испраќање на несакана пошта (SPAM, JUNK MAIL), преполнување на каналите (FLOOD), добивање на пристап до ресурси со странски права и лозинки, исползување на недостатоци во системите со цел сопствена корист или искористуване на информации (HACK), вршење на активности кои можат да бидат квалификувани како индустриска шпионажа или саботажа, оштетување или уништување на системи или информациски низи (CRACK), испраќање на "тројански коњи" или предизвикување инсталација на вируси или системи за далечинско контрола, заостанување на нормалната работа на другите корисници на Интернет и придружните мрежи, како и вршење на какви и да било дејствија кои можат да се квалификуваат како кривично дело или административно прекршување на македонското законодавство или друго применливо право.

 

Општи одредби:

Последна промена: 01 јуни 2015 година.

Овој документ ги содржи Поимите на Договорот меѓу "AyVi AyDia" Ltd и корисниците за извршените информативни услуги и ресурси преку портал веб ремонтмаркет.мк ("Условите за користење") и ги уредува односите меѓу "AyVi AyDia" Ltd и секој од корисниците кој има пристап преку веб ремонтмаркет.мк за информативни услуги и ресурси.

Интернет сајтот www.remontmarket.mk претставува онлајн платформа (информациски систем), за генерирање виртуелен информативен ресурс, обезбедување за слободна употреба на корисници. Главната цел на оваа платформа е создавање на електронски каталог со Професионалци - физички и правни лица кои се занимаваат со извршување на различни видови на поправки - авторемонти, поправки на секаква техника, градежни поправки и др., И поврзувањето со нивните потенцијални клиенти. Секој кој пристапува и / или ја користи интернет страницата ремонтмаркет.мк, во понатамошниот "сајт", по каков и да било начин, врши електронски изјава во согласност на Законот, за електронски документ и дигиталниот потпис со кое изјавува дека сака да ги користи услугите на сајтот и дека е запознаен со најновата верзија на овие Услови на употреба, и се обврзува да ги почитува. со секое користење на информатичката услуги и ресурси на сајтот ремонтмаркет.мк, вклучувајќи и отворањето на Интернет страница од сајтот ремонтмаркет.мк, како и со притискање на електронска референца од насловната (почетната) или која и да е друга интернет страница на сајтот ремонтмаркет.мк, корисниците (регистрирани и нерегистрирани физички и правни лица, корисници на сајтот) изјавуваат дека се запознаени со овие Услови на употреба, согласуваат со нив и се обврзуваат да ги почитуваат. При плаќање за користење на платени услуги понудени од сајтот ремонтмаркет.мк (на пример рекламирање), корисникот се согласува и целосно прифаќа и се обврзува да ги почитува овие Услови на Употреба. Малолетниците и малолетни лица можат само да го разгледаат сајтот ремонтмаркет.мк, што се смета дека родителите или доверители на такви лица декларираат согласност со Условите за користење на сајтот непосредно со спроведувањето на пристап до последниот. Ако не се согласувате со кое и да било од условите наведени во овој документ, ако не сакате да дадете податоци и информации и да имате пристап до податоци и информации, Вие не би требало да ја користите интернет страницата ремонтмаркет.мк и треба веднаш да заминете овој сајт. Го задржуваме правото да ги менуваме овие Услови за користење, а Вие сносите одговорност периодично да го проверувате овој дел од сајтот за промени. Условите за користење можат да бидат променети во секое време преку ажурирање на сајтот ремонтмаркет.мк. Овие промени стапуваат во сила веднаш и се задолжителни за сите корисници. Текстот на овие Услови на Употреба е достапен за сите корисници на интернет на адресата www.remontmarket.mk. E-повикувањето на веб-сајтот го содржи текстот на овие Услови за користење, и е сместен на секоја страница од сајтот ремонтмаркет.мк.

При вршење на регистрација, преку одбележување со полето на 'ги прифаќам Условите за користење и Полисата за приватност "на компанијата" AyVi AyDia "Ltd и притискање на копчето" Регистрирај се ", корисникот врши експлицитна електронска изјава со сила на Законот за електронски документ и електронски потпис, со што изјавува дека е запознаен со овие Услови, ги прифаќа и се согласува со нив и се обврзува да ги почитува. При пополнување на формата на сајтот ремонтмаркет.мк, Корисникот гарантира дека податоците кои ги обезбедува во процесот на регистрација, се вистинити, целосни и точни и при промена на истите ќе ги ажурираат навремено.

Корисниците - Професионалци можат да регистрираат и одржуваат еден или повеќе кориснички профили. Забрането е регистрацијата под измислено име или под туѓо име (под странски идентитет), како и наведување на невистинити податоци во профилот на корисникот. Забрането е поставување на слики или видеа, спорни со содржини во однос на авторското право, како и такви кои се со цинични или неприфатливи содржини од гледна точка на јавниот морал.

Ако некоја одредба од овие одредби и услови за користење на сајтот ремонтмаркет.мк се сметаат за неважечки или неприменливи, без оглед на причината, тоа не влијае на валидноста и спроведливоста на останатите одредби.

 

Договор за обезбедување на услуги


меѓу друштво "AVi AyDya" Ltd (сопственик на сајтот ремонтмаркет.мк) и корисниците на овој сајт

 

1. Предмет на договорот:


1.1. Преку својот сајт ремонтмаркет.мк, друштвото "AyVi AyDia" Ltd им обезбедува во режим on-line на потрошувачите и професионалците да  уживаат во сајтот, на различни видови на услуги ("Услуги"), како и корисниците (во понатамошниот текст и со општото име "корисниците "), при употреба на сите услуги на сајтот ремонтмаркет.мк се обврзуваат строго да се придржуваат условите за користење на овој сајт.

1.2. Дел од Услугите на сајтот ремонтмаркет.мк се обезбедува на сите корисници без да е потребна претходна регистрација. Таквите може да се, но не исклучиво: пристап до различни информациски ресурси на сајтот ремонтмаркет.мк- каталог со детални јавни профили на регистрирани во сајтот Сервисирање / Професионалци; вести; најави за работа; корисни и / или забавни публикации; статистички информации генерирана преку сајтот нуди податоци за користењето на сајтот; информации за претстојните настани, обуки и семинари; електронски линкови до македонски и странски јавни сајтови или друга обезбедена од друштво "AyVi AyDia" Ltd содржина; како и Кориснички содржини објавени на сајтот ремонтмаркет.мк. Услугата "Барај", поврзана со добивање на пристап до и можност за автоматизирано пребарување на податоци, структуирани според различни однапред одредени критериуми или именувани од корисниците клучни зборови за локација на сервисни / Професионалци; можност за пријавувањето за билтен на ремонтмаркет.мк кој може да биде со  добивање на Е-пошта на корисникот; Преглед на оставени од корисници мислења, проценки и коментари за регистрирани на сајтот Сервисирање / Професионалци; други содржини, лоцирани на сајтот ремонтмаркет.мк од друштво "AyVi AyDia" Ltd или од корисници; други услуги обезбедени на нерегистрирани корисници преку сајтот ремонтмаркет.мк.

1.3. Употребата на дел од Услугите на сајтот ремонтмаркет.мк е можна само по претходна регистрација и внесување на корисничко име и лозинка. Такви, без да се ограничени на: услугата за креирање на профил на корисникот, се состои во обезбедување на ограничен износ, слободен простор на дискот на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd, на кое секој Професионалец може да создава и редактира детални профили со јавните податоци за својата сервисна и / или поправка активност, вклучувајќи и кореспонденција со други корисници на страницата или со друштво "AyVi AyDia" Ltd, да добива периодични статистички информации по одредени критериуми кои би биле заинтересирани, да пребарува по одредени критериуми интересни прашања од корисници и др .; односно секој корисник може да води коресподенција со автомеханичар / Професионалци, регистрирани на сајтот, да упатува Анкети кон еден или избрана група од нив, да става проценки на даден Сервис / Професионалец по употреба на обезбедени од него услуги, да искажува мислења под профилите на сервисниот / Професионалците, да ги коментира и др .; други услуги обезбедени на регистрирани корисници преку сајтот ремонтмаркет.мк. Кога корисникот сака да се регистрира на сајтот ремонтмаркет.мк, како и кога Професионалците го регистрираат објектот на својата дејност (на пример Сервисен објект), регистрацијата се потврдува и реално се врши по телефонски повик од страна на вработен во друштвото "AyVi AyDia "Ltd.

Малолетниците и малолетни лица немаат право на регистрација на сајтот ремонтмаркет.мк и не можат да ги користат услугите кои бараат регистрација на сајтот.

1.4. Употребата на платени услуги на сајтот ремонтмаркет.мк (пр. Рекламирање) се одвива по плаќање од страна на корисникот, при избрана од него конкретна платена услуга од одредена Интернет страница со опис на главните карактеристики на платени услуги на сајтот ремонтмаркет.мк и предмет на овие Услови на Употреба. Корисник, избрал една или повеќе платени услуги од сајтот ремонтмаркет.мк , треба да обезбеди информации на компанијата чии податоци се потребни за издавање на законски утврдените сметководствени документи (фактура, готовина сметка и др.). При примени технички грешки во приложените од корисникот корпоративни податоци "AyVi AyDia" Ltd има право да одбие извршување на услугата и не должи надомест на никаков начин на корисникот, освен да се врати платената сума, ако има таква. Фирмата "AyVi AyDia" Ltd има правото да ги менува цените на платените услуг,  дискреционо во секое време без да должи претходно известување на корисниците. Корисникот е должен да ја плати цената, која била актуелна за време на барањето на одредена платена услуга.

 

2. Права и обврски на корисниците:


2.1. Корисникот користи услуги од друштвото "AyVi AyDia" Ltd, како и пристап до Интернет, преку своја опрема.
2.2. Корисникот е должен да ги вложува сите грижи и да презема потребните мерки кои разумно се наметнуваат, со цел заштита на лозинката, и носи целосна одговорност за сите активности кои се вршат од него или од трето лице преку употреба на оваа лозинка.

2.3. При користење на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк корисникот има право да располага на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd, вклучувајќи било каков објект на интелектуална сопственост, само доколку е носител на соодветните права на интелектуална сопственост врз корисничката содржина или го добил правото да го користи.

2.4. Корисникот се обврзува при користење на услуги од друштво "AyVi AyDia" Ltd услуги да не наплаќа за да располага на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd и да не прави домен по каков и да било начин на трети лица  - информации, податоци, текст, звук, датотеки, софтвер, музика, видео, фотографии, графика, аудиоматеријал, пораки, како и секакви други материјали или електронски линкови кон материјали кои:

а) се спротивни на македонското или европско законодавство, применливите странски закони, овие Услови за користење, Интернет етиката, правилата на оралот и моралот;

б) содржат насилство (вклучувајќи насилство над животни), агитација кон насилство, понижување на човековото достоинство, закана за животот, здравјето и телесната неповредливост на човекот;
в) со порнографска или отворено сексуална содржина;
г) содржат тела на жртви од несреќи и / или друг вид инциденти;
д) навредува одредена религија или содржат религиозна агитација;

е) претставуваат комерцијална или службена тајна или други доверливи информации;
ж) кои се предмет на право на интелектуална сопственост на трети лица, освен со согласност на носителот на правото;

з) прекршуваат какви и да било материјално или нематеријално право или легитимни интереси на трети лица;

и) пропагираат дискриминација врз основа на пол, раса, образование квалификации, возраст и религија или проповедаат фашистичка, расистичка или друга недемократска идеологија;

к) спротивност доброто име на друг и повикуваат кон насилна промена на уставно воспоставениот поредок, кон извршување на кривично дело, насилство над личноста или кон разгорување на расна, национална, етничка или верска омраза;

ј) содржат информации кои можат да поттикнат или го олеснуваат извршувањето на терористичка дејност;

м) содржат информации за странските лозинки или права за пристап без согласност на нивниот носител, како и софтвер за пристап до такви лозинки или права;

2.5. Корисникот се обврзува при користење на услуги од друштво "AyVi AyDia" Ltd на следново:

а) да не врши злонамерни активности во смисла на овие Услови на употреба;

б) да не се доставува за друго лице или претставник на правно лице или група на луѓе за кои не е овластен да ги претставува, или на друг начин да заблудува трети лица за идентитет или припадност на одредена група луѓе;

в) да не користи методи, водечки до принудно полнење на несакана од Интернет-корисниците содржина ("pop-up" и слично).

2.6. Корисникот има право во секое време по сопствена дискреција да го прекине користењето на услуги од друштво "AyVi AyDia" Ltd  како и да го деактивира корисничкиот профил или да ја прекине регистрацијата на сајтот ремонтмаркет.мк. Од моментот на престанок на регистрацијата, и за нерегистрираните корисници - од моментот на прекин користењето на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк, договорот меѓу страните се смета за автоматски раскинат, а друштво "AyVi AyDia" Ltd има право да го спречи пристапот на соодветниот корисник до сајтот ремонтмаркет.мк и да ги избрише од серверите сите содржини со прекин на регистрацијата на тој корисник. Деактивирање на одредени обезбедени услуги не доведува до раскинување на договорот.

2.7. Корисникот може да пристапува до и да користи каква било содржина, објавено на сајтот ремонтмаркет.мк, вклучувајќи Корисничко содржини, како за лична употреба, така и со комерцијални цели при почитување на барањата на овие Услови на Употреба.

2.8. Корисникот се обврзува да не спроведува и да не се обидува да стекнува неовластен пристап до услуги од друштво "AyVi AyDia" Ltd преку какви било методи, да не вознемирува во нормалната работа на технички или софтверски апликации на сајтот ремонтмаркет.мк кои го спречуваат или ограничуваат пристапот до странски електронски поштенски сандачиња, административни панели, компјутерски системи и мрежи, поврзани со услугите.

 

3. Права и обврски на друштвото "AyVi AyDia" Ltd:

3.1. Друштво "AyVi AyDia" Ltd се обврзува да вложува соодветна грижа за обезбедување на можност на корисниците за нормално користење на понудите во сајтот ремонтмаркет.мк.

3.2. Друштво "IVo AyDya" Ltd нема обврска и објектива неможност да го контролира начинот на кој корисниците ги користат услугите, како и не носи одговорност за целите и активностите на корисниците во врска со користење на услугите, како и за видот и карактерот на Корисничката содржина. Компанија "AyVi AyDia" Ltd нема обврска да врши мониторинг на информациите зачувани на серверите или направена достапна при обезбедување на услугите, ниту да бара факти и околности кои укажуваат на извршувањето на незаконска активност од страна на корисниците преку користењето на услугите.

3.3. Во согласност со барањата на постојното македонско законодавство друштво "AyVi AyDia" Ltd чува информативни материјали и ресурси, распоредени од корисниците на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd, и има право да ги доставува до надлежните државни органи во случаите кога е тоа потребно за зачувување на правата за легитимните интереси и безбедноста на друштво "AyVi AyDia" Ltd или на трети лица, како и во случаите кога истите се побарани од соодветните државни органи по соодветен ред.

3.4. Во случај на пропуст при регистрација на корисник за  задолжителни податоци, при обезбедување на неточни податоци или без рефлексија во рок од 30 дена од настанати промени во податоците на корисникот, друштвото "AyVi AyDia" Ltd има право да го раскине или прекине договорот веднаш и без најава за обезбедување на своите услуги, како и одржување на регистрацијата на таков корисник. во овој случај прекинувањето на давањето на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк се смета за автоматски раскинување на договорот.

3.5. Во случај на употреба на кориснички профили на еден корисник во текот на 60 дена по регистрацијата или ако протечат 120 дена од последната употреба, друштвото "AyVi AyDia" Ltd има право да го престане без најава, пристапот на соодветниот корисник до Потрошувачкиот профил, да ја раскине регистрацијата и да ја избрише од серверите целата Корисничка содржина. Од моментот на престанок на регистрацијата договорот со корисникот се смета за автоматски раскинат.

3.6. Друштво "AVi AyDya" Ltd има право да става на секоја од страниците на сајт ремонтмаркет.мк, вклучувајќи кориснички профили, електронски линкови, банери и други промотивни форми за стоки и услуги понудени од страна на компанијата "AyVi AyDia" Ltd или трети лица , како и електронски линкови и банери, покажувајќи на вебсајт, кои се наоѓаат надвор од контролата на друштвото "AyVi AyDia" Ltd. Фирма "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност за содржината, точноста и законитоста на слични интернет страници или ресурси, кои стануваат домен на корисниците при користењето на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк.

3.7. Друштво "AVi AyDya" Ltd има право да испраќа комерцијални пораки до корисниците, како и системски пораки на внатрешна пошта содржани во потрошувачките профили или на наведеното  корисничко име како и Е-пошта на секој корисник. Со донесувањето на овие Услови за користење корисниците се согласуваат да добиваат комерцијални пораки од друштво "AyVi AyDia" Ltd.
3.8. Друштво "AyVi AyDia" Ltd има право, но не и обврска, по своја дискреција и без упатено предупредување да го запира пристапот до и / или да ја отстранува Корисничката содржина, кога истата е во спротивност со овие услови на употреба.

3.9. Друштво "AyVi AyDia" Ltd има право на своја прeценка и без упатено предупредување или претходна најава да престане или да го ограничи  привремено пристапот на еден или на сите корисници до услугите кои ги обезбедува, како и пристапот до Корисничката содржина на корисник, кога, во дискреција на друштво "AyVi AyDia" Ltd или со информации добиени од трети лица, дека корисникот користи услуги во прекршување на македонското законодавство, овие Услови за користење, моралот или други применливи норми. По приемот на наредбата од надлежни државни органи кои се однесуваат на Корисничката содржина друштво "AyVi AyDia" Ltd има право без претходно предупредување или претходна најава да го запре пристапот до таква Корисничка содржина или да изврши други активности, согласно добиената диспозиција.

3.10. Друштво "AyVi AyDia" Ltd го задржува правото привремено или трајно да го прекине обезбедувањето на конкретни услуги достапни преку веб-сајтот ремонтмаркет.мк, како и да ги извести за тоа корисниците со порака на видно место во интернет страница од сајтот ремонтмаркет.мк или во кориснички профили.

3.11. Во горните случаи друштво "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност за претрпената штета и изгубена добивка од корисниците или од трети лица, што може да се случи поради запирањето, промената или ограничување на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк, раскинувањето на договорот или давање информации или извршување на наредби на надлежните државни органи.

 

4. Авторски права и интелектуална сопственост:


4.1. Дизајнот, структурата и содржината на сајтот ремонтмаркет.мк се предмет на авторски права, како ексклузивно право за нивно користење припаѓа на "AyVi AyDia" Ltd.

4.2. Со воведувањето на Корисничко содржина под каква и да е форма на сајтот ремонтмаркет.мк, секој корисник му обезбедува на друштво "AyVi AyDia" Ltd неексклузивно право да го користи, снима, складира, дистрибуира јавно на Интернет, вклучувајќи да нуди пристап на неограничен број на лица до него на начин кој овозможува овој пристап да биде спроведен од место и во време индивидуално избран од секој од нив, без друштво "AyVi AyDia" Ltd да должи надомест за тоа и без територијални ограничувања (за целиот свет). Правото на претходниот став се обезбедува за времето за кое Корисничката содржина е лоцирана на серверот на компанијата "AyVi AyDia" Ltd, како и за разумен рок по укинувањето или бришењето.
4.3. Кога станува збор за објекти на интелектуална сопственост, содржани во Корисничката содржина на еден корисник за уживање на  сајтот ремонтмаркет.мк, истиот изјавува дека е носител на соодветните права на интелектуална сопственост за овие предмети или има право да користи соодветни материјали на начин наведени во овие Услови на Употреба.
4.4. При користењето на услугите на сајтот
ремонтмаркет.мк, корисниците имаат пристап до разновидна содржина и ресурси, кои се предмет на авторски права или други права на интелектуална сопственост на компанијата "AyVi AyDia" Ltd, на други корисници или на соодветно пропишаните лица. Корисниците имаат пристап до содржината со цел користењето за лични потреби во согласност со овие Услови на употреба и немаат право да ги користат, евидентираат, чуваат, репродуцираат, менуваат, прилагодат или дистрибуираат јавно како објекти на интелектуална сопственост, кои ќе станат достапни при користењето на услугите на ремонтмаркет.мк освен во случај на релевантни содржина кои сеобезбедени од самите нив или тие добиле изрична согласност на релевантните правоносители.

4.5. Одговорен за законитоста на кориснички профили и содржина која објавува или прави достапни преку користењето на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк, како и за своите постапки за објавување и за последиците од тоа објавување е единствено соодветниот корисник, кој се регистрирал и / или ја распоредил ова содржина на сајтот ремонтмаркет.мк.

4.6. Правата на интелектуална сопственост за сите објекти на интелектуална сопственост - материјали, лого, слики, бази на податоци и други ресурси, лоцирани на сајтот ремонтмаркет.мк, како и Корисничката содржина лоцирана од корисниците на овој сајт, се предмет на заштита согласно Законот за авторското право и сродните права и / или Законот за трговските марки и географските обележја, кои припаѓаат на компанијата и не може да се користат во прекршување на важечките закони.

5. Преземање на одговорност од страна на друштво "AyVi AyDia" Ltd:

 

5.1. При давањето на услуги на сајтот ремонтмаркет.мк друштвото "AyVi AyDia" Ltd вложува грижи за обезбедување на можност на корисниците за нормалното користење на овие услуги, но нема обврска и не гарантира дека тие ќе ги задоволат барањата на корисниците, ниту дека ќе бидат континуирани , навремено или безбедени. Со прифаќање на овие Услови на употреба, секој корисник изјавува дека користењето на услугите ќе биде целосно на негов ризик и одговорност, а страните се согласуваат дека друштво "AyVi AyDia" Ltd не одговора за евентуално причинета штета на корисникот при користење на услугите. Со усвојувањето на овие Услови на Употреба секој корисник изјавува дека ја сфаќа можноста за евентуални прекини и друг вид тешкотии при реализирање на интернет конекцијата до сајтотремонтмаркет.мк, кои можат да произлезат независно од страна на друштвото "AyVi AyDia" Ltd. Секој корисник на сајтот ремонтмаркет.мк ијавува дека нема да бара никакви бенефиции од друштво "AyVi AyDia" Ltd за каква и да е претрпена штета или непријатности, поради настапување на горенаведените прекини или тешкотии на интернет врската, вклучувајќи и во однос на капацитетот на оваа врска.

5.2. Друштво "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност за целите и активностите на корисниците во врска со користење на услугите, како и за видот и карактерот на Корисничката содржина и за содржината, точноста и законитоста на информациите во профилите и коментарите на сајтот ремонтмаркет.мк како и за испраќање и примање од корисниците во Профилот во форма за внатрешна коресподенција електронски пораки или пораки испратени на адресата на е-пошта, наведени од нив при нивната регистрација или генерирани при нивната регистрација. Покрај тоа, компанијата не одговара за други корисници кои можат да нанесат штета при пристапот или употребата на содржина снабдена од корисник на сајтот ремонтмаркет.мк или достапност преку сајтот ремонтмаркет.мк

5.3. Друштво "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност за достапноста и квалитетот на стоки и содржината на услуги, поставени на вниманието на корисниците преку објавување на сајтот ремонтмаркет.мк на електронски линкови, банери и пораки за продажба на стоки и обезбедување на услуги од трети лица и / или преку спојување на такви кон текстот на електронски пораки, испратени со посредсвом во форма за внатрешна коресподенција или на адресата на е-пошта, наведена од нив при нивната регистрација или генерирана при нивната регистрација. Бидејќи активностите на овие трети лица не се под контрола на друштво "AyVi AyDia" Ltd, тогаш истото не носи одговорност за противоправниот карактер на активностите на третите лица или за настанување, гарантирањето, спроведувањето, климатските и престанокот на обврски и обврски во врска со предложените од третите лица стоки и услуги , како и не одговара за претрпената штета и изгубена добивка, кои можат да произлезат од овие односи.

5.4. Друштво "AVi AyDya" Ltd не носи одговорност за обезбедување на услугите при настанување на околности надвор од негова контрола - во случаи на виша сила, случајни настани, проблеми во глобалната мрежа Интернет и во обезбедувањето на услуги надвор од контролата на друштвото "AyVi AyDia" Ltd, проблеми поради на опремата, софтвер или хардвер на корисниците, како и при случај на неовластен пристап или интервенција на трети лица во функционирањето на информатичкиот систем или серверите на компанијата "AyVi AyDia" Ltd. Фирма "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност за штета или загуба на податоци, кои можат да произлезат од материјали или ресурси, натоварени или користени на каков и да било начин преку услугите на сајтот ремонтмаркет.мк.
5.5. Друштво "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност за кршењето на странски авторските или други права на корисници на сајтот ремонтмаркет.мк. Друштво "AyVi AyDia" Ltd може да одбие регистрацијата, како и да уништи профил на лице за кое има информации дека наведува неточни или странски податоци или дека става слики или видеа со спорни содржини во однос на авторското право, како и такви кои се со цинични или неприфатливи од гледна точка на јавниот морал.
5.6. Друштво "AyVi AyDia" Ltd не проверува и не е одговорен за постоењето и веродостојноста на наведена од страна на корисникот за своја поштенска и / или и-mail адреса (Е-пошта), како и за името на сервисот, за тоа дали се прејудицираат правата на трети лица, а особено право на име или други лични права, право на трговско име (фирма), право на заштитен знак или други права на интелектуална сопственост. Фирма "AyVi AyDia" Ltd не носи одговорност и не должи надомест на лице чии податоци се користи од друго лице за користење на услугите обезбедени од друштвото "AyVi AyDia" Ltd на сајтот ремонтмаркет.мк, без разлика дали е во или не согласност за тоа.

6. Бенефиции:


6.1. Корисникот кој направил материјали од сајтот ремонтмаркет.мк за домен на трети лица или направил овие материјали достапни преку користење на обезбедените од друштво "AyVi AyDia" Ltd услуги во прекршување на македонското законодавство, применливите странски закони, овие Услови на употреба или моралот, како и извршил други прекршувања на обврските од овие Услови за користење, е должен да го надомести друштво "AyVi AyDia" Ltd и сите трети лица за сите претрпени штети и изгубена добивка, вклучувајќи за платени парични казни, адвокатски хонорари и други трошоци, како последица на покренати побарувања од и / или платени бенефиции на трети лица во врска со компромитирачки материјали.

6.2. Покрај наведеното во претходниот текст, корисникот кој, причинил штета поради користење од трети лица на обезбедените услуги на сајтот ремонтмаркет.мк, каде што е обезбедена лозинката во прекршување на овие Услови на употреба, се обврзува да го обештети друштво "AyVi AyDia "Ltd.

6.3. Родителите кои вршат родителските права, старатели или доверители на малолетно лице, одговараат за сите штети предизвикани од истото, на друштвото "AyVi AyDia" Ltd и на трети лица при регистрација и користење на услугите - предмет на овие Услови на употреба, како и за секакви штета нанесена поради неисполнување на постојното законодавство, пристојност, и / или овие Услови на Употреба.

6.4. Обврските на лицата за нанесените штети продолжуваат во дејство и по престанокот на договорот со нив како корисници на услугите на сајтот ремонтмаркет.мк.

 

7. Изведување на измени во Условите за користење:


7.1. Со оглед на периодичното комплементарност и модификации на услугите, нивното усовршување и проширување, како и во врска со можни законски измени, кои рефлектираат врз нив, условите за користење можат да бидат променети еднострано од друштво "AyVi AyDia" Ltd. Оваа промена може да се врши и при измена на видот, природата или технологијата на услугите, при раскинување обезбедување одредени услуги, како и при измена во економските услови.

При вршење на измени во Условите за користење, друштво "AyVi AyDia" Ltd ги доведува до знаење корисниците преку објавување на сајтот ремонтмаркет.мк. Фирмата "AyVi AyDia" Ltd обезбедува на корисниците еднонеделен рок да се запознаат со промените во условите за користење , по што тие влегуваат во акција. Промените во Условите за користење се применуваат и за заварени регистрирани корисници на датумот на нивното влегување во акција. Во еднонеделниот рок за запознавање со променетите Услови на употреба, корисниците имаат право да изјават со испраќање на порака до друштво "AyVi AyDia" Ltd дека ги отфрлаат промените. Во случај дека со истекот на еднонеделниот рок за запознавање со промените во условите за користење, друштво "AyVi AyDia" Ltd не добие изјава за отфрлање на овие промени, се смета дека корисникот е обврзан од нив. Велејќи од страна на регистриран корисник дека не се согласува со промените во условите за користење, ќе води до автоматско прекинување на Договорот за користење на услугите преку сајтот ремонтмаркет.мк помеѓу овој корисник и друштво "AyVi AyDia" Ltd, при што друштвото "AyVi AyDia" Ltd има право веднаш да го престане пристапот на соодветниот корисник до корисничкиот профил, да ја прекине неговата регистрација и да ги избрише од серверите целосно  корисничката содржина.

 

8. Престанок на договорот:


8.1. Освен во случаите утврдени во овие Услови за користење, договорот меѓу страните се прекинува и при настанување на било кој од следниве околности:

а) прекинување на активностите на друштвото "AyVi AyDia" Ltd или престанок на одржувањето на сајтот ремонтмаркет.мк;

б) по заемна согласност на страните за прекинување;

в) други предвидени случаи по закон.

8.2. Во случај на раскинување на договорот меѓу страните за каква и да е причина, друштво "AyVi AyDia" Ltd има право веднаш да го престане пристапот на соодветниот корисник или на сите корисници до потрошувачките профили, да ја прекине регистрацијата и да ги избрише од серверите целото лоцирано од него Корисничка содржина, кои се предмет на барањата на важечките закони.Во случај на раскинување на договорот друштво "AVi AyDya" Ltd не носи одговорност за претрпената штета и изгубена добивка од корисници или трети лица кои се случиле поради запирањето на пристапот на корисник до корисничкиот профил, прекинувањето на регистрацијата му, бришењето на пласмани од корисникот Корисничка содржина од серверите на компанијата "AyVi AyDia" Ltd, како и поради обезбедување на информации или извршување на наредби на надлежните државни органи.

 

9. Дополнителни услови:


9.1. Предвидените во договорот и овие Услови за користење писмени или елекртронски изјави и пораки се сметаат за валидни, извршени, ако се направени во форма на електронска порака испратена по електронска пошта или видливо со притискање на виртуелен копче на сајтот ремонтмаркет.мк и други слични методи, каде изјавата е запишана технички на начин кој овозможува да се репродуцира. Со прифаќање на овие Услови на употреба и склучување на договор меѓу странките, земјите изразуваат согласност да сметаат дадените електронски изјави меѓу нив за добиени со влезот во посочениот од адресатот информатички систем, без за тоа да е потребно експлицитно потврдување.

9.2. Сите спорови меѓу државите се решаваат во дух на разбирање и добра волја. За сите нерешени од овој договор прашања се применуваат одредбите на постојното законодавство на Република Македонија.
  

Овие Услови се прифатени од страна на раководството на "AyVi AyDia" Ltd АД на 01.03.2015г. И влегуваат во сила од 01.03.2015г.

 

Авторски права:

 

Дизајнот, структурата и содржината на сајтот ремонтмаркет.мк се предмет на авторски права, како ексклузивно право за нивно користење припаѓа на "AyVi AyDia" Ltd.

Корисниците немаат право да го копираат, објавуваат, продаваат, модифицираат или лиценцираат некој дел од или целата содржина на сајтот ремонтмаркет.мк и го користат за каква и да е јавна или комерцијална намена, освен како информации за популаризација производите на сајтот ремонтмаркет.мк.

Сајтот ремонтмаркет.мк, исто така може да содржи материјали називи или марки кои се во сопственост на други компании, организации и здруженија, и кои исто така се заштитени од Законот за авторското право и сродните права и Законот за трговски марки и географските ознаки.

Содржината на сајтот ремонтмаркет.мк може да се користи, копира и дистрибуира само под следниве услови:

а) Авторското право е гарантирано и името на носителот на авторските права е наведено;

б) Содржината се користи само за информативни, јавни и некомерцијални цели;

Содржината на сајтот ремонтмаркет.мк: текстот, документите, графиката Видеа и слики, не може да се модифицира на никаков начин ниту пак да се користи, копира или дистрибуира одвоено од негова придружба на информации.

Секоја неовластена употреба на содржината може да ги наруши авторските права или други законски одредби. Употребата на каква и да е содржина, освен она што не е во спротивност на сегашните правила и услови за користење, без писмена дозвола од сопственикот на содржината, е изричито забрането.

Вашиот пристап до сајтот ремонтмаркет.мк, како и ниту еден дел од неговата содржина не може да се толкува како стекнување на лиценци или други права за користење на интелектуалната сопственост, марките или логоа, опишани погоре или се наоѓаат во сајтот ремонтмаркет.мк без претходна писмена дозвола на нивниот сопственик.